Retirement Day - 19 Nov 2016 - Crackerdog Photography